esmaspäev, 22. detsember 2014

Lisa 2

LISA 2: EMK tööpõhimõtted

-          Iga Liige nimetab oma äranägemise järgi endapoolsed esindajad EMK-s. Koosolekutel osaleb maksimaalselt kolm esindajat iga Liikme poolt. Koosolekut võib Liikmete nõusolekul läbi viia ka elektrooniliselt (skaip, kirjavahetus jms.)
-          Igal Liikmel on koosolekul üks hääl, sõltumata kohalesaadetud esindajate arvust.
-          EMK valib oma liikmete seast EMK Koordinaatori ja tema asetäitja üheks aastaks. Koordinaator korraldab EMK tegevust, infovahetust ja esindamist.
-          EMK otsused võetakse vastu, kui nende poolt annab hääle vähemalt 2/3 EMK liikmetest.
-          Üldjuhul kutsutakse koosolek kokku Koordinaatori või mõne Liikme initsiatiivil ja vähemalt ühenädalase etteteatamisega.
-          EMK jooksev infovahetus ja tegevuse kooskõlastamine toimub üldjuhul selleks loodud elektrooniliste kanalite kaudu.
-          EMK võib tekkivate kulutuste katteks kehtestada Liikmetele osalemistasu.
-          EMK moodustab toimkonna, mille eesmärgiks on ülaltoodud põhimõtteid järgivate MTÜ Eesti Mesinduse Koostöökogu põhikirja ja kodukorra väljatöötamine 6 kuu jooksul alates käesoleva ühisavalduse allakirjutamise päevast.

-          Kuni MTÜ EMK asutamiseni, korraldab EMK tehnilist asjaajamist MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühing

laupäev, 20. detsember 2014

Infoks

Tere,

Hoolimata pingutustest asju võimalikult läbipaistvalt ja avalikult teha, on ka paljudel mesinikel sh. EKMÜ liikmetel siiski tekkinud küsimusi seoses loodud koostöökoguga. Tänan neid, kes on oma küsimused mulle adresseerinud. Üritan juhatuse liikmena siinkohal infovõlga vähendada.

Viimased kuu aega on olnud võrreldes mesiniku tavalise talveperioodiga ebaharilikult töised. Vahetatud on sadu e-kirjasid ja räägitud kümneid tunde telefonidega. Nagu ma varemgi rõhutanud olen, siis algusest peale on üritatud kaasata võimalikult lai mesinike ja mesindusorganisatsioonide ring. Peale eilset allkirjastamist on saanud põhiküsimuseks, et miks EML ei liitunud? See on hea küsimus! Pooled EMLi juhatuse liikmed ning tegevjuht võivad kinnitada, et nendega on kohtutud eraviisiliselt ja grupiviisiliselt, et anda selgitusi, avatult rääkida olukordadest, vajadustest, sisust jne. Veel paar päeva enne tähtaega, mil soovisime lõplikud lepete tekstid vormistada tundus mulle ja oli märkimisväärne lootus, et EML siiski tuleb algatusega kaasa. Selleks andis põhjust meie kohtumine 12.12 EMLi kontoris, kus oli taaskord konstruktiivne arutelu ja tekkisid ühised arusaamad. See, mis sai edasi, tekitab ka minus küsimusi...

Koostöökogu asutajad on võtnud kindla seisukoha EMLi propagandaga mitte võistlema hakata ja asuda kiiresti sisuliste küsimuste kallale. Ütlen siiski ära, et EMLi jaoks oli oluline ja otsustav koostöökogu häälte jagunemise printsiip, mida nad väljendasid selgelt arvudes alles päris viimasel hetkel. Õigupoolest pärast seda, kui tähtaeg ettepanekuteks oli taaskord möödunud. Muid sisulisi ettepanekuid neilt pea kuu aja jooksul ei tulnud. Nende ultimatiivne ettepanek oli, et EML saab loodavas kogus 5 häält, EKMÜ-2, EMÜ-2 ja kõik ülejäänud 1 hääle. Teised organisatsioonid ei pidanud seda aga mõistlikuks ega edasiviivaks. Nõnda loodetakse, et EML hindab olukorra ümber ja leiab võimaluse liituda koguga hiljem. Samuti loodame, et EMÜ leiab peale jaanuaris toimuvat üldkoosolekut vajaduse ja võimaluse koostöökoguga liituda. Kõik organisatsioonid on valmis saatma omalt poolt esindajad, et vastata küsimustele ja anda selgitusi.

Allakirjutatud koostöölepe on järgnev:

MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühing (EKMÜ),
MTÜ Saaremaa Meetootjate Ühing (SMÜ) ja
MTÜ Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts (EMTS)
ÜHISAVALDUS
19. detsembril 2014, Tallinnas
1.      EKMÜ, SMÜ ja EMTS (edaspidi Liikmed) on omavahelise koostöö ja mesinduse, kui majandusharu, edendamiseks otsustanud luua Eesti Mesinduse Koostöökogu (EMK).
2.   EMK on avatud ja demokraatlik ühingute koostöövorm, mille peamiseks eesmärgiks on Liikmete omavaheliste arutelude tulemusena kujundada võimalikult ühised ja selged seisukohad suhtlemiseks partneritega nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris.
3. EMK on Eesti riigiasutustele partneriks mesindust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ja täiendamisel.
4.   EMK töövormiks on Liikmete esindajate koosolekud. Nende koosolekute korraldamisel ja läbiviimisel juhindutakse Lisas 2 fikseeritud põhimõtetest.
5.    EMK teeb huvipakkuvates valdkondades koostööd Eesti kutseõppeasutuste ja kõrgkoolidega.
6.  EMK on avatud koostööks teiste Eesti mesindusorganisatsioonide ning tolmeldajate kaitsega tegelevate organisatsioonidega.


MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühing poolt ........................................

MTÜ Saaremaa Meetootjate Ühing poolt ........................................

MTÜ Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts poolt ........................................LISA 1: Valdkonnad, millele EMK soovib keskenduda, on järgmised (loetelu pole lõplik ja võib muutuda):

-          Mesilaste tervis, sh. veterinaarabi ja taimekaitsega seotud küsimused;
-          Eesti meeturu korrastamine;
-          Põllumajandustoetused meetootjatele – optimaalse tarutoetuse mudeli väljatöötamine;
-          Eesti mahemesinduse reeglistiku ühtlustamine Euroopa Liidu süsteemiga;

-          Eesti meetootmise arengukava 2015-2020 väljatöötamine.

Sellele kirjutasid alla(vasakult) Peter Pihl, Jaanus Tull ja Marje Riis. Koostöökogu koordinaatoriks valiti Tago Holsting.


Vastan meeleldi kõigile täiendavatele küsimustele!

PS! Saime just häid uudiseid, et Koguga soovib koostööd tegema hakata Lääne-Viru Mesinike selts! Au ja kiitus!

reede, 19. detsember 2014

Pressiteade

MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühing (EKMÜ),
MTÜ Saaremaa Meetootjate Ühing (SMÜ) ja
MTÜ Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts (EMTS)
19. detsember 2014
PRESSITEADE

Mesinikud asutasid Eesti Mesinduse Koostöökogu

Täna, 19. detsembril 2014, kirjutasid kolme mesindusorganisatsiooni esindajad Tallinnas Põllumajandusministeeriumis alla ühisavaldusele, millega asutati Eesti Mesinduse Koostöökogu.
„Koostöökogu peamise ülesandena näeme  meetootjate esindajana osalemist mesindust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ja täiustamisel,“ ütles Kutseliste Mesinike Ühingu juhatuse esimees Jaanus Tull. „Eelkõige keskendume mesilaste tervise, Eesti meeturu korrastamise ja meetootjatele mõeldud põllumajandustoetuste teemadele. Välja töötamist vajab ka Eesti meetootmise arengukava aastateks 2015-2020.“
Eraldi tegevusvaldkonnana näeb Koostöökogu mesindushariduse edendamist.
„Eesti põllumajandussektor vajab senisest selgelt enam omavahelist koostööd mitmetes valdkondades. Täna asutatud Koostöökogu on hea samm edasi ja eeskuju teistele, kuidas ühiselt oma valdkonda edasi arendada,“ ütles põllumajandusminister Ivari Padar. „Ka riik saab sektori esindajatele parimal moel abiks olla, kui selleks on konkreetne partner, kellega küsimusi operatiivselt arutada ja lahendada.“
MTÜ Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu, MTÜ Saaremaa Meetootjate Ühingu ja MTÜ Eesti Mesilaste Tõuaretajate Seltsi asutatud Koostöökogu koondab endasse mesindusorganisatsioone, mille liikmete jaoks on mesindus eluviis, elukutse ja osa Eesti põllumajandusest.

Koostöökogu on avatud liitumiskõnelusteks nendele mesindusorganisatsioonidele, kelle eesmärgid ühtivad Koostöökogu eesmärkide ja tööpõhimõtetega.

kolmapäev, 17. detsember 2014

Looking for a beekeeper!

Muhe Mesi Ltd is looking for a beekeeper!

We are a fast growing beefarm in Estonia with our main focus on effective honey production and 

bulk sales. Our main working area where more than 600 beehives are spread out is located 

approximately 1 hour drive from Tallinn.

We are hiring a beekeeper:

If you come with previous experience in a professional beefarm, you cope well with the seasonal 

heavy workload and you are motivated and eager to delevelop your beekeeping skills together with 

our dream team – that’s the job for you.

We are prepared to offer accomodation in the proximity of the beefarm in addition to the salary 

according to your skills.

Your CV, motivation letter and salary requirements should be e-mailed by 15.01.2015: 

muhe.mesi@gmail.com

The position is availiable from Spring 2015

Additional information: Mart Kullamaa, muhe.mesi@gmail.com, +372 555 68 723

teisipäev, 16. detsember 2014

Töökuulutus

Muhe Mesi OÜ

On kiireimini arenev mesindusettevõte Eestis, asukohaga Lääne-Virumaal. Põhirõhk meie tegevuses on suunatud efektiivsele meetootmisele ja selle hulgimüügile.

Otsime oma kollektiivi

Mesinikku

Antud väljakutse sobib just sulle, kui omad varasemat töökogemust tootmismesilas mesiniku või abimesinikuna. Talud töö hooajalisusest tulenevat pinget, oled motiveeritud ja arenemisvõimeline.

Omalt poolt pakume hooajalist majutust (vajadusel) ja motiveerivat töötasu vastavalt kvalifikatsioonile.

Elulookirjeldus koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palun saata hiljemalt 15.01.2015 aadressile muhe.mesi@gmail.com

Tööle asumise aeg - kevad 2015.


Lisainformatsiooni saamiseks kontakteeru: Mart Kullamaa, muhe.mesi@gmail.com, tel 55568723


neljapäev, 4. detsember 2014

Sünnitusvalud

Kuna see on oluline teema, aga informatsioon on väga hektiline ja laiali, siis annan siin lühiülevaate omapoolsest nägemusest, mis seis Koostöökogu loomisega hetkel on. Vahepeal ei saa ma juba ise ka aru, mis toimub ja hea on veidi meelde tuletada.
19.11 EKMÜ Laiendatud juhatuse koosolek. Põhiteema- kogu loomise kavandamine ja ettepanekute vormistamine kodukorraks. 
21.11 Saadame omapoolse kavani listi, samas palume ka teistel ettepanekud ja kavandid läbi arutada ja vormistada, et saaksime 29. edasi minna. Maililistis, kus "töö käib", on selleks hetkeks lisatud ca 50 inimest. Sh kõikide maakondlike mesindusseltside esindajad, suuremad organisatsioonid ja muud tegelased. Sõna võtab siiski alla kümne inimese, tundub et enamikke väga ei koti.
29.11 Selgub, et väga paljusid, eriti neid, kes kõige teravamalt sõna võtsid, tõesti üldse ei koti. Kohal on 14 inimest; EML-6, EKMÜ-3, Harju MS-2, SMÜ-1, Põltsamaa-1 volitusega, EMTS-1(pilt), nagu varem kirjutasin oli arutelu väga meeldiv ja konstruktiivne. Kellelgi teisel kavandit loodud ei olnud, kuna tundus, et EKMÜ neutraalne ja konsensust otsiv põhi oli piisavalt sobiv kõigile. Pisut sõnastuse iluravi üle arutasime, kuid suuri vastuolusi ei leitud peale selle, et SMÜ soovis juriidilist keha vormistada. Leppisime kokku, et loome üldsõnalise koostööleppe, mille lisaks paneme kodukorra ja allkirjastame selle 9. Olustveres, et saaksime kiiremas korras sisuliste teemadega edasi minna. Eelkõige Põm ümarlaua ettevalmistus jne.
02.12 Saadab EKMÜ Koostöökogu algatajatele laiali koostööleppe deklaratiivse osa tööversiooni nn koostöömemorandumi.
03.12 Teatab Põltsamaa: Põltsamaa Mesinike Seltsi juhatus ei saada oma esindajat  n.n. memorandumi allkirjastamisele ega osale selles, kuna see ei jälgi  29. novembril Tallinnas toimunud mesinike poolt kokku lepitud põhimõtteid.
03.12(hiljem) Saadetakse laiali 29.11 protokoll. Keegi ei saa aru, mis Põltsamaale täpselt ei meeldi, kuna seisukoha-võtjatest kedagi 29. kohal ei olnud.
03.12 EML juhatuse koosolek, kus muuhulgas arutatakse koostöökogu küsimust.

04.12 Teatab EML, et soovib küll koostööd teha, kuid ei saa nii kiiresti edasi liikuda, peab "rahulikumalt kiirustama" ja asja jaanuarisse lükkama.
...

Mulle isiklikult need konnatiigi strateegilised mängud väga ei istu. Kõik saavad väga hästi aru, et EML juhatuse otsustusõigus oli 29ndal kohal ja justkui kinnitas tahet edasi minna, aga ometi viidi teema tagasi "juhatusse" kust tuli taaskord otsus aeg maha võtta. EML liikmena sooviks teada, kes siis nendest juhatuse liikmetest, kes kohale ei tulnud, omas nii tugevaid argumentei, et suutis ka teised ära veenda. Lauril on muidugi omad seisukohad, aga olen aru saanud, et tema mõtted seal niikuinii toetust ei leia. Järgi jäävad siis kolm A`d? Tahaks nende ettepanekuid kuulda! Loomulikult on see kerge iroonia, sest kõik teavad, et EMLis juhib protsesse üks inimene.

Toetun siin Aili Taali sõnadele, kellel on sarnase ettevõtmisega kogemusi, et "Pole mõtet pudi-padi taha pidama jääda ja asjad loksuvad paika töö käigus". 
See on üks juriidilisest vormist loobumise mõte, et saaksime sisulise tööga kiiremini pihta hakata, kuna see "leping" ei oma mingit juriidilist võimu. Pigem on hea tahte avaldus ja reeglistiku kokkulepe, mida saab ju hiljem timmida. Niikuinii on kohapeal tammutud juba piisavalt, mõtlen aastates. Või ei ole? Üheksandani on veel viis päeva aega ja kui selle ajaga ei suudeta väikestes asjades kokku leppida, siis mul on endal ka juba kogu selle ürituse tulevase produktiivsuse osas kerged kahtlused. Minu üleskutse oli saadetud 10.11. EML mõtles sellele teemale enda sõnul veelgi varem. Millele siis täpsemalt, kui praegu ei suudeta isegi parandusettepanekuid teha rääkimata tõsiseltvõetavast kavandist...kuu aega! Milles kühvel? Lähme jälle jaanuaris ministeeriumi ümarlauale ja hakkame improviseerima? Hea plaan!

PS! Kas teadsite, et Eestis oli 2007 a. 37,6%  mesinikest vanemad kui 65 aastat? 2003-2007 suurenes see segment 10% võrra. Quo vadis Eesti mesindus?

PPS! Juhin tähelepanu, et nii EML poolt vormistatud koosoleku protokoll kui varem ettevalmistatud registreerimisleht kannab pealkirja: "Mesindusala organisatsioonide koostöökogu koosolek". 

teisipäev, 2. detsember 2014

Mesindusorganisatsioonide koosolek 29.11.14

Peab ütlema, et koosolek möödus väga asjalikus ja konstruktiivses meeleolus. Leidsime konsensuse, kuidas asjaga edasi minna. Nädal aega tuleb organisatsioonidel nüüd kirja- ja mõttetööd teha ning loodetavasti jõutakse 9.12 Olustveres ühiste kavatsuste allkirjastamiseni. Samal päeval on Olustveres ka uhiuue meekoja avamine!