laupäev, 19. märts 2016

18.03.16

Maaeluministeerium                                                                                  18.03.2016
Riigikogu Keskkonnakomisjon

Mesindusorganisatsioonide (EML, EKMÜ, EMÜ) ühisseisukohad Riigikogu Keskkonnakomisjonile ja Maaeluministeeriumile Taimekaitseseaduse muutmise seaduse osas.

Ettevalmistatavas uues Taimekaitseseaduses tuleb:
   1.      Fikseerida õitsvate taimede (nii looduslikud kui ka kultuurtaimed) taimekaitsevahenditega töötlemise keeld;
   2.      Sisse seada kohustus teha põlluraamatusse vajalikud sissekanded hiljemalt taimekaitsetööde teostamisele järgneval päeval;
   3.      Sätestada taimekaitsetööde teostatajatele (kõrgendatud riskiastmega tegevus) kohustuslik vastutuskindlustus;
   4.      Määrata selge vastutus Eestis kasutatavate taimekaitsevahendite juhendmaterjalide (kasutusjuhendid ja infolehed) kvaliteedi eest. Praegu on vastutava ametkonna ehk Põllumajandusameti kohustused selles osas umbmäärased;
   5.      Tagada, et kindlaks tehtud taimekaitsevahendite väärkasutamise juhtumite puhul selgitatakse välja väärkasutaja. Praegu jääb enamus (mesinike algatatud) juhtumeid lõpliku lahendita.
   6.      Määrata Eesti ametkondadele kohustus teostada nende taimekaitsevahendite ohutuse osas lisauuringuid, mille kasutamise ohutuse osas on tekkinud põhjendatud kahtlusi;
   7.      Keelata glüfosaadi müük eraisikutele ja kasutamine teiste, kui ainult vastava väljaõppe saanud taimekaitsetööde teostajate, poolt;
   8.      Sätestada glüfosaadi kasutamise lubatavus ainult maatulundusmaa põllumaa kõlvikutel;
   9.      Sätestada riigi kohustus võtta vastutus taimekaitsevahendi väär- või liigkasutamisest johtuva kahju tekkimisel, kui pole võimalik selgitada välja kahju tegelikku põhjustajat, ning hüvitada tekkinud kahjud kas otseselt riigieelarve vahenditest või eraldi hüvitusfondi kaudu;
   10.  Luua õigusruum, mille puhul taimekaitsevahendi väärkasutamine toob igal juhul kaasa nii moraalse kui ka materiaalse vastutuse (kohustus korvata tekitatud kahjud lihtsustatud menetluse korras, PRIA toetustest ilmajäämine või nende oluline vähendamine jms.);


Lisaks peavad mesindusorganisatsioonid oluliseks:
-          taimekaitsevahendite poolt looduskeskkonnale (sh. tolmeldajad) avaldatavat mõju käsitlevate üld- ja rakendusuuringute pidevat ja piisavat riigipoolset rahastamist.;
-          Põllumajandusametile piisavate eelarvevahendite võimaldamist (eraldamist) taimekaitsevahendite ennetava uurimise ja dokumenteerimise korrektseks läbiviimiseks, taimekaitsetööde järelevalve teostamiseks ning toimunud väärkasutusjuhtumite põhjalikuks uurimiseks.

1 kommentaar:

  1. Tänud EML ja EMÜ-le kena koostöö eest. Ehk saame tasapisi nõnda edasi

    VastaKustuta