kolmapäev, 16. märts 2016

TKS muudatusettepanekud #Aktuaalne

Vastavalt mesindusorganisatsioonide kohtumisel 8.03.2016 kujunenud arusaamale teen ettepaneku esitada kõikidele Riigikogu Keskkonnakomisjoni istungil osalenud osapooltele mesindusorganisatsioonide ühisseisukohad, nii nagu me kohtumisel ka kokku leppisime. Manusest leiate ettepanekute visandi, millega tutvumise järel on kõik ettepanekud oodatud, kuid palun need vormistada hiljemalt 15.03, kuna peame võimalikud lisaettepanekud veel läbi arutama ja kui ma ei eksi, siis ettepanekute esitamise tähtaeg ministeeriumile on 17.03? Lisan kirja saajate hulka ka SMÜ esindaja, keda kohtumisel küll ei osalenud, kuid märkimisväärse suurusega organisatsioonina arvestavad teised kindlasti ka selle arvamusega. PS! Palun jagage informatsiooni oma organisatsioonide sees.Mesindusorganisatsioonide (EML, EKMÜ, EMÜ) koordinatsioonikoosolekul 08.05.2016 koostatud ühisseisukohad esitamiseks Riigikogu Keskkonnakomisjonile (Mart Kullamaa protokolli kohaselt). Ettevalmistatavas uues Taimekaitseseaduses tuleb: 
1. Fikseerida õitsvate taimede (nii kultuurtaimed kui ka umbrohud) taimekaitsevahenditega töötlemise keeld; 
2. Määrata selge vastutus Eestis kasutatavate taimekaitsevahendite juhendmaterjalide (kasutusjuhendid ja infolehed) kvaliteedi eest. Praegu on vastutava ametkonna ehk Põllumajandusameti kohustused selles osas umbmäärased; 
3. Tagada, et kindlaks tehtud taimekaitsevahendite väärkasutamise juhtumite puhul selgitatakse välja väärkasutaja. Praegu jääb enamus (mesinike algatatud) juhtumeid lõpliku lahendita. 
4. Määrata Eesti ametkondadele kohustus teostada taimekaitsevahendite ohutuse osas lisauuringuid, kui mainitud ohutuse osas on tekkinud põhjendatuid kahtlusi; 
5. Keelata glüfosaadi kasutamine teiste, kui ainult vastava väljaõppe saanud taimekaitsetööde teostajate poolt; 
6. Keelata glüfosaadi kasutamine avalikus kasutuses olevatel aladel (pargid, teeperved, raudteetammid jne.); 
7. Sisse seada kohustus pidada digitaalseid põlluraamatuid, millesse tehakse vajalikud sissekanded hiljemalt tööde teostamisele järgneval päeval;
8. Sätestada riigi kohustus võtta vastutus taimekaitsevahendi väär- või liigkasutamisest johtuva kahju tekkmisel, kui pole võimalik selgitada välja kahju tegelikku põhjustajat; 
9. Luua õigusruum, mille puhul taimekaitsevahendi väärkasutamine toob igal juhul kaasa nii moraalse kui ka materiaalse vastutuse (kohustus korvata tekitatud kahjud lihtsustatud menetluse korras, toetustest ilmajäämine või nende oluline vähendamine jms.); 
10. Sätestada taimekaitsetööde teostatajatele kohustuslik vastutuskindlustus; Lisaks peavad mesindusorganisatsioonid oluliseks: - taimekaitsevahendite poolt looduskeskkonnale (sh. tolmeldajad) avaldatavat mõju käsitlevate üld- ja rakendusuuringute pidevat ja piisavat riigipoolset rahastamist.; - Põllumajandusametile piisavate eelarvevahendite võimaldamist taimekaitsevahendite ennetava uurimise ja dokementeerimise korrektseks läbiviimiseks, taimekaitsetööde järelevalve teostamiseks ning toimunud väärkasutusjuhtumite põhjalikuks uurimiseks.

4 kommentaari:

 1. Raudteetammid ei ole avalikult kasutatavad. Soovitan punktis 6 kasutada vastava määruse* kohast üldisemat sõnastust ".. üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtostarbega maal".

  Tormi
  mesindus.ee

  *- https://www.riigiteataja.ee/akt/13108441

  VastaKustuta
 2. Autor on selle kommentaari eemaldanud.

  VastaKustuta
 3. Teine variant on lubada glüfosaati kasutada vaid maatulundusmaal või veel kitsamalt maatulundusmaa põllumaa kõlvikutel.

  Tormi

  VastaKustuta