neljapäev, 27. november 2014

EKMÜ seisukohad

Kuna siit-sealt olen kuulnud kahtlusi, et koostöökogu luuakse kuidagi varjatult või mitte piisavalt läbipaistvalt, siis vähemalt minu blogi lugejate silmis soovin selle arusaama kummutada. 
EKMÜ juhatuse koosolekul, mille esindaja ka mina olen, on ette valmistanud järgnevad seisukohad Mesindusorganisatsioonide Koostöökogu loomise aruteluks 29.11.2014 toimuval koosolekul:

Koostöökogu eesmärk:
-          Esindada võimalikult laia Eesti mesinike ringi (võimalikult ühtse kehana) suhtluses Eesti riigiasutuste ja Euroopa Liidu struktuuridega

Koostöökogu kompetents:
-          Ei ole rangelt piiritletud, aga tulenevalt eesmärgist võiksid need olla järgmised:
o   Osalemine mesindusega seotud õigusaktide väljatöötamisel
o   Osalemine tolmeldajate kaitsega seotud õigusaktide väljatöötamisel
o   Mesilaste tervisega seotud küsimuste tõstatamine suhtluses riigiasutustega ja osalemine vastavate lahenduste väljatöötamisel (haigused ja nende ravimeetodid, veterinaararstide kompetents ja ettevalmistus, ravimite kättesaadavus, mesinike kompetents ravi teostamisel jne.)
o   Keskkonda ( ning seega tolmeldajaid ja mesilasi) säästavama põllumajandusmudeli taotlemine
o   Eesti meeturu korrastamine ja (õigus)kaitse
o   Vastuolude kõrvaldamine Eesti ja EU mahemesindusnõuetest
o   Mesindussektori riigi-/EU-poolsete toetuste teema
-          Kogu kompetentsi ei kuulu ajaloolise õigluse jaluleseadmine, rahaliste suhete korrastamine ning isikupõhiste konfliktide lahendamine
Koostöökogu vorm.
-          EI OLE juriidiline isik
-          on Eesti mesindusorganisatsioonide koosolek, mis koguneb ühe või mitme osalise või koostööpartneri (nt. ministeerium) initsiatiivil
-          osalemine on organisatsioonidele vabatahtlik
-          koostöökogus tehtav töö on tasuta
-          koostöökogu tegevuses osalejatele ei kompenseerita (koostöökogu poolt) osalemisega kaasnevaid kulusid (transport, toitlustus, majutus)
-          NB! koostöökogu konkreetse istungi/koosoleku otsustuspädevus ei sõltu kvoorumist – see, et mõni kogusse kuuluva organisatsiooni esindaja istungilt puudub, ei takista otsust vastu võtmast
-          Kui vajalik ja võimalik, võib istungeid läbi viia e-kirjade vahetamise teel (kui mõne organisatsiooni esindaja ei vasta kirjadele, loetakse ta istungilt puuduvaks)
-          Koostöökogusse puutuv kirjavahetus toimub selleks loodava googlegroups (või mõne võrreldava) veebikeskkonna vahendusel. Iga organisatsioon otsustab ise, kes tema liikmetest nendele postitustele juurdepääsu omab

Tegevuse rahastamine
-          Tegevus on vabatahtlik ja toimub tegevuses osalejate omavahendite arvelt
-          Tegevus ei nõua konverentsiruumide kasutamist/rentimist
-          Võimalike avalikkusele suunatud projektide jaoks (veebileht) kogutakse annetusi kogus osalevatelt organisatsioonidelt ja nende kaudu teistelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt – koostöökogul pole oma pangaarvet
Otsuste langetamine:
-          Toimub konsensuse (üksmeele) põhimõttel – kui mingis küsimuses üksmeelt ei saavutata jääb see teema koostöökogu nimel esitamata ja osalejatel on võimalus kas üksi või gruppidena esitada oma seisukohad

Otsuste elluviimine:
-          Elluviimine tähendab saavutatud üksmeelsete otsuste esitamist riigipoolsetele partneritele ja nendega koostöös vastavate lahenduste/arenguteede vms. leidmist
-          Koostöökogu valib enda hulgast teemapõhise (nt. mesilaste tervis) kõneisiku ja ase-kõneisiku, kes osalevad vastava teema aruteludel riigipoolsete partneritega.
-          Kõneisik(ud) on kohustatud mainitud aruteludel järgima koostöökogus kokku lepitud (NB! üksmeelselt) seisukohti.
-          Lisaks kõneisikule ja ase-kõneisikulevõivad kohtumistel riigipoolsete partneritega osaleda ka teiste kogus esindatud organisatsioonide esindajad (on isegi soovitav), aga nemadki peavad juhinduma kokkulepitud seisukohtadest.
Istungite korraldamine:
-          Koostöökogu moodustamisüritusel lepitakse kokku esimese istungi aeg ja koht
-          Igal istungil valitakse koosoleku juhataja, kes viib istungi läbi, aga ühtlasi hoolitseb järgmise (korralise?) istungi kokkukutsumise ning selle toimumise täpse aja ja koha eest (võimalikud kulud kannab tema esindatav organisatsioon)
-          Igal kogus osaleval organisatsioonil on õigus algatada erakorralise istungi kokkukutsumine. Sel puhul kannab istungiga kaasnevad kulud kokku kutsuv organisatsioon.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar